0

الگوسازی پیراهن نامتقارن ( بخش دوم )

این آموزش در ادامه آموزش الگوسازی پیراهن نامتقارن بخش اول است که شامل نکات مهمی در خصوص انتقال پنس و نحوه پیاده سازی طرح روی الگو در ابعاد واقعی است.

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه